Tuis Skool ReŽls Skooldrag Skoolgelde Nuusbriewe Matriek 2013 Matriek 2014 Kontak ons
Etos ‘n Christilik Gefundeerde Onderwys Ons glo dat die Heilige Skrif die wil van God volkome bevat en alles wat die mens benodig om tot eer van God te ontwikkel en te lewe voldoende daarin verwoord word. Ons handhaaf die absolute gesag van die Skrif in al die fasette van opvoedende onderwys: Christelike Wetenskap! Afrikaans as Voertaal (Moedertaal) Staan in diens van die gemeenskap. ‘n Vennootskap met ons ouers. Noue skakeling met ouers is vir Hoёrskool Overvaal belangrik. Elke kind is vir ons belangrik. Skakeling geskied deur heerlike saamkuieraande (bring en braai), puntebesprekingsaande, vergaderings en omsendbriewe, werkplan vir die jaar. Ouers het inspraak deur ‘n demokratiese verkose Beheerliggaam. Ouers het ook die geleentheid om ten nouste betrokke te raak by hul kinders se aktiwiteite deur die ouerkomitee van bepaalde aktiwiteite. Dinamiese onderwys Om te voldoen aan die eise van die breё gemeenskap, arbeidsektor en tersiêre inrigtings, beywer die skool hom om op hoogte te bly van: Die onlangse navorsing i.v.m. studiemetodes Die mees resente vakkennis Wetenskaplik-gefundeerde onderrigtegnieke Indiensopleiding van personeel Die verskillende vertakkinge in die beroepswêreld Ontwikkeling van ondernemerskap deur Toerisme, Kuns, Hotelhouding en Spyseniering, Rekenaartik en Ekonomiese Wetenskappe. Die korrekte loopbaankeuse. Hoёrskool Overvaal is daarop ingestel om leerders so te begelei deur onderwysers, vakspesialiste en blootstelling aan die praktyk dat beroepskeuses meer sinvol deur leerders gemaak kan word.  (Leerders bring gereelde besoeke aan Loopbaantentoonstellings en –skoue) Leierskapontwikkeling en Ontwikkeling van selfbeeld. Leerders word deur ‘n wye verskeidenheid aktiwiteite die geleentheid gebied om as individu te ontwikkel en hulle volle potensiaal te bereik deur volharding en gesonde kompetisie. Infrastruktuur soos die verteenwoordigende studenteraad, redaksie, kultuurrade en sporttrade skep ideale geleenthede vir die leerders om leierskappotensiaal te ontwikkel. Prestasie erkenning ‘n Hoё premie word geplaas op die erkenning van alle prestasies wat leerders bereik. Sporttoekennings word gemaak tydens ‘n sportdinee. Akademiese toekennings tydens ‘n prysuitdelingsgeleentheid in Oktober asook kwartaalliks aan Top-20 presteerders in elke graad.
Hoërskool Overvaal
Beste akademiese presterende publieke skool in die Vereeniging / Meyerton / Heidelberg distrik:  2011 & 2012
Matriek Uitslae Die matrieks van 2014 het weereens puik presteer met 53 vakonderskeidings en 'n slaagsyfer van 98.7%. Daar was slegs een druipeling. Oudergewoonte het die toppresteerders puik uitslae gekry. Besigtig uitslae hier  .......
Tuis