Uitgawe 21: 27 Augustus 2018

  

 

If you can't see this e-mail properly, view it online

 

 
 

 

valies logo2

 

 

 

 

valies tema

Leuse/Tema vir 2018:  Overvaal bou karakter!

 

 

NUUS-KIERIG

 

 

Uitgawe 21 - 27 Augustus 2018

 

 

 

   

 

 

Geagte ouer/voog

 

 

 

 

Geluk aan elke leerder wat verkies is tot die Valieraad.  Julle doel is om Hoërskool Overvaal te dien.

 

Geluk aan die deelnemers van die Valie Talentaand.  Dit is wonderlik om te sien met watter talente ons leerders geseën is. 

 

Geluk aan die wenners van die Mnr. en Mej. Overvaal.  Dit was weereens ‘n puik aand met baie mooi kinders.

 

Geluk aan ons landloopatlete wat so mooi presteer het by die D7-kampioenskappe.  Julle maak ons trots.

 

Sterkte aan die graad 12-leerders met hulle voorbereidende eksamen.  Mag dit met een en elkeen goed gaan.

 

Mnr. Lesufi gebruik more-aand ons skoolsaal om ouers toe te spreek oor hoekom hy poog om regulasies daar te stel om die magte van beheerliggame in te perk ten opsigte van verskeie sake.

 

Ek vra dat ons die saal vol maak met ons eie mense sodat hy besef die proses is nie so maklik nie.  Dit is belangrik dat beheerliggame die reg behou tot openbare skole, vir die toekoms van goeie gehalte onderrig in skole. Ondersteun beheerliggame asb.

 

Dit is die einde van die maand en ek wil ‘n versoek rig dat u asb. u finansiële verpligtinge sal nakom.

  

 

Gedagte vir die week

 

 

 

 

“My liewe broers en susters, dit gee julle alle rede om julle nie ‘n duim te laat wegbeweeg van dit waarin julle glo nie.  Staan vas.  As daar iets is wat julle vir die Here kan doen, doen dit en nog meer, maak nie saak wanneer en waar nie.  Julle twyfel mos nie een oomblik daaraan dat wat julle vir die Here doen die moeite werd is nie.”  - 1 Kor. 15: 58 

 

 

 

 

Groete

 

 

 


 
SCHALK RABIE - HOOF
2018.08.20

 

  

Dringende versoek aan ouers!

 

 

 

 

Panyaza Lesufi, LUR vir onderwys in Gauteng, verklaar oorlog teen Afrikaanse skole met sy opmerkings tydens openbare vergaderings by skole die afgelope week. Hierdie sessies moet ouers inlig oor voorgestelde regulasiewysigings in Gauteng, wat bepaal dat die LUR die finale sê het oor waar en in watter taal leerders skoolgaan.
 

‘n Beroep word gedoen op ál ons ouers, sowel as elke persoon vir wie Afrikaans en gehalte moedertaalonderrig belangrik is, om die vergadering by Hoërskool Overvaal by te woon, kritiese vrae te vra en selfs video’s te neem as bewys van wat Lesufi kwytraak.  Hierdie aangeleentheid raak nie net Hoërskool Overvaal nie, maar elke skool in Gauteng. 

 

Indien die nuwe skoleregulasies goedgekeur word, sal skole op die volgende maniere geaffekteer word:

  • Beheerliggame se regte sal weggeneem word.
  • Die HOD en LUR van Onderwys gaan al die besluite neem.
  • Diskriminasie teen Afrikaanse leerders wat nie in skole naby aan hulle huis geplaas word nie.
  • Sekere skole in Gauteng is disfunksioneel en word nie opgeknap nie. 


Lewer ook kommentaar op voorgestelde regulasies by
www.virskole.com.   Kommentaar sal op 30 Augustus aan Gauteng Departement van Onderwys oorhandig word. Hoe meer kommentaar ons lewer, hoe beter kan ons keer dat ons goeie openbare skole, mislukte staatskole word.


 

Die besonderhede oor die openbare vergadering is soos volg:Datum:           Dinsdag, 28 Augustus 2018
Tyd:                17:00
Plek:               Hoërskool Overvaal
                      


 

 

 

Lentedagprojek

 

 

 

 

Die nuut gestigde ATKV-kultuurtak van Hoërskool Overvaal loods ‘n lentedagprojek om die skoolgronde op te kikker. 

 

Bring ‘n plant, ‘n pakkie sade of saailinge wat ons kan plant of R20 om gewone klere te mag dra op 31 Augustus.

 

Help ons asseblief om die skoolgronde weer te laat blom. 

 

 

 

 

Laat kom

 

 

 

 

Leerders moet reeds om 07:25 binne die skoolgronde wees, en om 07:30 in klasverband aangetree wees op die blokke.  Dit bly u as ouers se verantwoordelikheid om te verseker dat u kind/ers elke skooldag betyds by die skool is, ongeag of u hulle aflaai by die skool, en of hulle self skool toe stap/ry.  Daar sal streng opgetree word teen leerders wat laat kom. 

 

 

 

 

Parkering van leerders binne skoolterrein

 

 

 

 

Slegs leerders wat beskik oor 'n geldige bestuurderslisensie mag binne die skoolterrein ry en parkeer.  Leerders sonder die nodige dokumentasie, moet asseblief in die parkeerterrein by die winkelkompleks oorkant die skool parkeer. 

    

 

 

 

 

Afhaal van leerders gedurende skoolure

 

 

 

 

Geen leerders mag die skoolterrein verlaat gedurende skoolure sonder om eers afgeteken te word in 'n register in die algemene kantoor nie.  Indien leerders dit wel doen, sal dit beskou word as "stokkiesdraai" en sal hy/sy volgens die dissiplinêre kode van die skool dienooreenkomstig  gestraf word. 

 

Ter wille van u kind se veiligheid, kan slegs ouers of voogde 'n leerder kom afhaal.  Indien 'n ouer/voog weens werksomstandighede nie self 'n leerder kan afhaal nie, moet 'n toestemmingsbrief saam met die persoon gestuur word wat die leerder afhaal, of die ouer moet 'n toestemmingsbrief aan ons faks of per e-pos stuur.  Dieselfde reëling geld ongelukkig ook vir die leerders se broers/susters, oupas/oumas en ooms/tannies.  Die leerders bly die skool se verantwoordelikheid tot tyd en wyl ons hulle in die sorg van hulle ouers/voogde oorgee.  Let wel:  Telefoniese toestemming sal nie aanvaar word nie, bloot weens die feit dat ons in staat moet wees om skriftelike bewys van toestemming te kan toon aan die Departement sou dit nodig wees. 

 

Indien 'n leerder gedurende skoolure siek word, mag hy/sy nie self die ouer skakel nie.  Hy/sy moet aanmeld by die algemene kantoor, waarna een van die administratiewe dames die ouer sal skakel en versoek om die leerder te kom haal.  Die leerder sal in die siekekamer gehou word tot tyd en wyl die ouer hom/haar kan afhaal. 

 

Ons sal dit waardeer indien u sover as moontlik afsprake na skoolure sal reël.  Moet asseblief nie u kinders vir onbenullige redes tydens skoolure kom afhaal nie.  Dit is geweldig steurend vir die personeel indien ons kort-kort leerders uit klasse moet roep.

 

Maak asseblief seker dat ons oor u korrekte kontakbesonderhede beskik, en dat ons in staat is om u in die hande te kry in gevalle van siekte en nood.  Dit het al in die verlede gebeur dat ons tydens'n noodgeval tot drie oproepe moes maak voordat ons daarin kon slaag om 'n ouer te bereik!

  

 

 

 

 

Druk van toeters voor skoolhek

 

 

 

 

Ons wil vriendelik versoek dat ouers asseblief nie sal toeter druk wanneer hulle toegang benodig tot die skool nie.  Dit is geweldig steurend.  Daar is aan beide kante van die hek 'n knoppie binne maklike bereik geplaas vir hierdie doel.

 

 

 

 

Opsomming van positiewe en negatiewe punte op dissiplinêre stelsel

 

 

 

 

Ter inligting, gee ons net graag vir u die kodes deur van die verskillende oortredings waarvoor u kind 'n "blou briefie" kan ontvang:

 

 

 

 

Kode op blou briefie Oortreding / positiewe aktiwiteit Puntetoekenning
01 Huiswerk nie gedoen nie -           10
02 Boeke tuis vergeet -           10
03 Afskryf van huiswerk -           15
04 Afskryf van huiswerk deur leerder toegelaat -           15
10 Laatkom (4 minute) -           10
11 Oortreding  van ‘n skoolreël -           20
12 Kru taalgebruik -           10
13 Nie in toesigklas / saal / voogperiode -           30
14 Rook en/of in besit van sigarette -           60
15 Stokkiesdraai (Ongemagtigde wegbly van klas en skool) -           60
16 Uitdagende, onbeskofte gedrag teenoor personeellid -           30
17 Steur die onderrigsituasie -           20
18 Alle wangedrag soos genoem in Bylaag  1 en 2 van die Provinsiale Gazette van 4 Oktober 2000 -           180
19 Oneerlikheid tydens toetse en eksamens -           120
50 Deelname aan sport +          25
51 Deelname aan kultuuraktiwiteite +          25
52 Bywoon en ondersteun van kultuur- en sportaktiwiteite +            5
53 Hulp in skoolverband (bv. merk van bane) +          10
55 Volle teenwoordigheid tydens Interhoër +          30

 

 

 

 

Wanneer 'n leerder 'n oortreding begaan, word 'n "blou briefie" vir hom/haar voltooi.  Die leerder moet die briefie onderteken aangesien dit 'n skulderkenning is.   Nadat die klasonderwyser/es sowel as die graadhoof die "blou briefie" onderteken het, word dit na die administratiewe kantoor gestuur, waarna dit ingelees word op 'n stelsel, en 'n sms aan die ouers/voogde gestuur word om hulle in kennis te stel van die oortreding. 

 

Daar vind vier detensies per jaar plaas - net voor elke detensiedatum word verslae getrek van alle leerders wat 60 en meer negatiewe punte op hulle rekords het.  Leerders wat geïdentifiseer is, sal elkeen vroegtydig skriftelik in kennis gestel word dat hulle detensie moet bywoon, en 'n sms sal ook aan die betrokke ouers/voogde gestuur word om hulle hiervan in kennis te stel. Sodra die leerders die detensie bygewoon het, sal 60 negatiewe punte van die leerders se rekords verwyder word. 

 

Wanneer verslae getrek word en 'n leerder se puntetelling is 180 of meer negatiewe punte, sal die leerder voor die dissiplinêre komitee van die beheerliggaam verskyn.  Dieselfde prosedure sal gevolg word as met detensie, deur die leerder skriftelik in kennis te stel van die dissiplinêre verhoor en 'n sms aan die betrokke ouers/voogde gestuur sal word vir kennisname.  Die dissiplinêre komitee besluit oor die skuld/onskuld van die leerder na gelang van getuienis wat aangehoor word en het die mag om op die gepaste straf te besluit - dit kan selfs lei tot skorsing of 'n aansoek wat by die Departement van Onderwys ingegee word om te begin met uitsettingstappe. 

 

Indien die laaste detensie van die jaar plaasgevind het, en 'n leerder steeds 60 of meer negatiewe punte op sy/haar rekord het, word hierdie punte oorgedra na die volgende jaar, en moet die leerder in Januarie eers detensie bywoon om weer op 'n nul-telling te kom. 

 

Soos u sal merk, is daar ook positiewe puntetoekennings, en dit kan weer negatiewe punte op 'n leerder se rekord, verminder.  Leerders sal, in die geval van positiewe punte, 'n "geel briefie" ontvang, en die ouers/voog sal dan ook 'n sms ontvang. 

 

Die aflê van detensie is verpligtend.  Sou 'n leerder sonder grondige rede en skriftelike verduideliking versuim om detensie by te woon, sal dit beskou word as 'n ernstige oortreding wat dienooreenkomstig streng gestraf sal word. 

 

 

 

 

Uitslae:  krieket teen General Smuts op 25 Augustus

 

 

 

 

Overvaal 287/10 - 34.2 overs

General Smuts 91/10 - 18 overs

Overvaal wen met 196 lopies

 

  

Prestasies

 

 

 

 

Ek doen 'n beroep op al ons ouers om asseblief ons op hoogte te hou van oud-leerders se prestasies.  Ons wil dit graag in ons nuusbrief plaas. 

 

 

  

Leerders gebruik voorportaal as deurgang

 

 

 

 

Ons ondervind tans 'n groot probleem met leerders wat die voorportaal by die algemene kantoor gebruik as 'n deurgang.  Dit is veral leerders wat gebruik maak van die parkering voor die administratiewe blok, en leerders wie se busse geparkeer staan voor die administratiewe blok, wat hulle hieraan skuldig maak.  Die voorportaal skep die eerste indruk wat besoekers van ons skool kry, en moet dus deurentyd skoon en netjies gehou word.  Dit is 'n groot frustrasie om die vloere skoon te hou met leerders wat gedurig daar deur beweeg, soms selfs met modderige en vuil skoene en ook na sportperiode met rugbyskoene aan.  Ons vra u dringende samewerking in hierdie verband.

 

 

  

Halfvoltooide huis in veld oorkant skool is verbode

 

 

 

 

‘n Dringende versoek word gerig dat alle leerders weg bly van die halfvoltooide huis in die veld oorkant die skool.  Dit is nie veilig vir leerders nie.  Leerders wat daar gevang word, sal ‘n blou briefie ontvang vir “Oortreding van ‘n skoolreël”.

 

 

 

 

 

Uitstap by skoolhekke nadat leerders reeds afgelaai is

 

 

 

 

Daar is ‘n voortslepende probleem met leerders wat soggens, óf per motor, óf per bus, afgelaai word by die skool, instap by die skoolterrein om hulle tasse neer te sit, en dan weer uitstap by die hekke om die winkelkompleks oorkant die skool te besoek, of andersins rondstaan buite om te wag vir vriende.  U, as ouer, is intussen onder die wanindruk dat u kind veilig binne die skoolterrein is.  Een van die probleme wat hierdeur ervaar word, is dat die leerders rondhang by die winkelkompleks en dan gevolglik laat opdaag vir skool, en die ander meer ernstige kopseer, is dat daar in daardie tydgleuf iets met u kind/ers kan gebeur buite die skoolterrein, wat geweldige regsimplikasies meebring vir alle partye.  Leerders wat afgelaai word by die skool, moet die skoolterrein dadelik binne gaan, en binne bly!

 

 

  

Matrieksertifikate:  2017

 

 

 

 

Die matrieks van 2017 kan hulle oorspronklike matrieksertifikate by die skool kom afhaal gedurende skoolure.  Dit moet maar so spoedig as moontlik afgehaal word by die skool, aangesien die matrieksertifikate slegs vir ‘n beperkte tydperk by die skool gehou word, waarna dit terug gestuur word na die distrikskantoor vir veilige bewaring. 

 

 

  

Wenners:  Mnr. en mej. Overvaal

 

 

 

 

Junior:

 

 

 

 

Mnr. Overvaal:        JP Reynders           Mej. Overvaal:        Anke Bezuidenhout

1ste Prins:              Arno Vlok               1ste Prinses:          Amé Botha

2de Prins:               Stefan Kooij           2de Prinses:           Cameron Erasmus

 

 

 

 

Senior:

 

 

 

 

 

Mnr. Overvaal:        Dylen Smit             Mej. Overvaal:        Wilmari Snyman

1ste Prins:              Armand Pieterse    1ste Prinses:          Lorika van Staden

2de Prins:               Dyllan Swanepoel   2de Prinses:           Cameron van Greune

 

 

 

 

 

Gholfdag

 

 

 

 

Datum:         28 September 2018

Plek:            Maccauvlei Gholfklub

Koste:         R2500 vir 4-bal

                    R1500 vir putjie borg

 

Borgskappe sal verwelkom word.

 

 

 

 

Vir meer inligting kontak: Chadri Cronjé - 082 826 3158 /

                                           Chris Sharp – 078 785 8601                                     

 

 

 

 

Landloop:  2018

 

 

 

 

Landloopoefening elke dag by die skool vanaf 14:00 – 15:00. 

 

 

 

 

Datum Gasheerskole Plek
1 September Gautengkampioenskappe Suiderlig

 

 

 

 

 

Program

14:40            Beamptevergadering

15:00            4km – junior meisies (2003/2004/2005)

15:15            4km – junior seuns (2003/2004/2005)

15:30            4km – senior meisies (1999/2000/2001/2002)

15:45            6km – senior seuns (1999/2000/2001/2002)

 

 

 

 

 

Reël asb. met mej. Groenewald vir ‘n plakker en indien jy van busvervoer gaan gebruik maak.

 

 

 

 

 

Medikasie

 

 

 

 

Volgens departementele opdrag mag géén medikasie, insluitend oogdruppels, aan enige leerders gegee word nie. 

 

 

 

 

 

Advertensieborde op palisadeheining

 

 

 

 

Maatskappye wat belangstel kan teen geringe koste advertensieborde op die skool se palisadeheining in Langrandweg aanbring.  Borde se grootte is 2.450 x 1.225m.  Borde word op die maatskappye se eie koste gemaak.  Kontak gerus vir Charmasne van de Poll vir koste en navrae. 

 

 

 

 

 

Klerewinkeltye

 

 

 

 

Maandae + Dinsdae + Donderdae – gedurende pouse.

  

Vir enige navrae:  Kontak gerus Michelle - 084 554 9928 of Pierre - 084 529 3299.

 

 

 

 

 

Verjaarsdae:  Personeel

 

 

 

 

Augustus:

 

 

 

 

MNR  B D  MOFOKENG 30
MEV  B C  VAN SITTERT 31

 

 

 

 

September:

 

 

 

 

MEJ  P  ESTERHUIZEN 2
MNR  S  SCHOEMAN 5
MEV  G S  GREYLING 15

 

 

 

 

Verjaarsdae:  Leerders

 

 

 

 

Augustus:

 

 

 

 

 

27 LAWRENSON  RUAN GR 10/4
     
  NOTHNAGEL  BIANCA GR 11/1
     
  VENTER  CHANTé GR 10/4
     
28 BOSMAN  HEIDI GR 9/1
     
  ELS  WERNER GR 9/2
     
  HELBERG  VERONIQUE GR 8/4
     
  KAPP  ERICH GR 10/4
     
29 MOKOENA  SECHABA GR 12/1
     
  SCHUTTE  ALEX GR 10/3
     
  VAN DER MERWE  PHOEBE GR 9/4
     
  WAIT  RICARDO GR 8/3
     
30 BOUWER  BIANCA GR 11/2
     
  DE VITTORIO  EDWARDO GR 10/2
     
  DU PREEZ  SHEVON GR 10/3
     
  VAN EEDEN  TWANé GR 10/4

  

 

 

 

 

September:

 

 

 

 

1 JUCKERS  ANRU GR 12/2
     
2 VAN DER WESTHUIZEN  ARMAND GR 11/2
     
4 WEPENER  THEUNS GR 8/1
     
6 BARNARD  BERNICE GR 11/4
     
  BEZUIDENHOUT  ANKE GR 8/2
     
  PELSER  RICHELLE GR 9/2
     
  WILLEMSE  MERCIA GR 8/2
     
7 FOUCHé  SUANNé GR 9/3
     
  SCHOEMAN  CARLA GR 12/3
     
  VAN DER WESTHUIZEN  RUAN GR 12/2
     
8 JOUBERT  KIARA GR 9/4
     
9 LUDEKE  SUE-LEY GR 9/3
     
  VAN SCHALKWYK  QUINTON GR 9/2
     
10 STEENEKAMP  BERNICE GR 9/3
     
11 ABERG  CHANTELEE GR 10/1
     
  JOUBERT  STEFAN GR 12/1
     
  SERFONTEIN  AMORI GR 10/4
     
  VAN DER WESTHUIZEN  SHARON GR 11/5
     
  VAN RENSBURG  TIAAN GR 10/4
     
12 MARAIS  MIA GR 12/2
     
  PIKE  ANDY GR 9/1
     
13 HARMSE  AUDIA GR 8/2
     
15 GARDINER  MEGAN GR 12/3
     
  KILLIAN  WERNER GR 12/2
     
16 AYRES  ALBELENé GR 11/2
     
17 VAN DEN BERG  MAY-LEE GR 11/4
     
18 DU PLESSIS  MICAELA GR 12/3
     
  LABUSCHAGNE  NOLéNE GR 9/2
     
19 VAN ZYL  MACKEYLIN GR 9/3
     
20 LLOYD  BIANCA GR 8/3
     
  LOTTER  PEET GR 11/2
     
21 LABUSCHAGNE  JANé GR 8/4
     
22 SMITH  ZANDRé GR 9/4
     
23 PROUDFOOT  RYAN GR 8/1
     
24 STEYN  VINCENT GR 9/4
     
  VAN LOGGERENBERG  RUAN GR 10/3
     
25 FREEMANTLE  CINDY GR 10/2
     
  LAUTENBACH  JADEN GR 9/4
     
26 RIVABELLA  RAIDEN GR 10/2
     
  STRYDOM  FRANCOIS GR 11/5
     
  VAN DER MERWE  CARLA GR 10/3
     
28 BLIGNAUT  YOLANDé GR 8/1
     
  BOTHA  CLAUDIA GR 11/1
     
  GERBER  RUAN GR 9/4
     
  ROSSOUW  ANDRIES GR 12/2
     
29 HOLTZHAUZEN  JESSE GR 11/5
     
  INGHAM  NADINE GR 10/1
     
 

STEYN  WERNER

 

 

 

 

 

 

 

GR 12/3

 

 

 

 

 

 

 

                                     HOËRSKOOL OVERVAAL
                                                            FINALE SEPTEMBER 2018 TOETSROOSTER
Datum Dag Gr 12 Gr 11 Gr 10 Gr 9 Gr 8
03-Sep Maandag LO Siv/Kuns Afr EBW MSW G
04-Sep Dinsdag Eng/RTT Eng Eko    
05-Sep Woensdag BE Afr Lew Teg Wisk
6-Sep Donderdag IT Lew RTT    
7-Sep Vrydag W/WG Eko W/WG Eng Afr
10-Sep Maandag Kuns Toer Eng    
11-Sep Dinsdag   Elek BE MSW G Eng
12-Sep Woensdag Eko Gas Toer    
13-Sep Donderdag Afr REK IGO NW NW
14-Sep Vrydag FW FW Geo    
17-Sep Maandag FW W/WG FW Wisk MSW A
18-Sep Dinsdag   BE REK    
19-Sep Woensdag Geo/Elek IGO Gas/Elek Afr EBW
20-Sep Donderdag LW RTT IT    
21-Sep Vrydag   Geo/IT Kuns MSW A Teg
24-Sep Maandag          
25-Sep Dinsdag          
26-Sep Woensdag LW Afr V3 Afr V3 Afr V3 Afr V3
27-Sep Donderdag Toer Eng V3 Eng V3 Eng V3 Eng V3
             


                            HOëRSKOOL OVERVAAL
                                       ROOSTER:  REKORDEKSAMEN
                                                       GRAAD 12
                                                           2018
DATUM   TYD VAK URE P/NP
27-Aug Maandag 9:00 IGO V2    
28-Aug Dinsdag 9:00 IT V1 3 NP
14:00 Eng FAL V1 2 NP
29-Aug Woensdag 9:00 EKO V1 2 P
30-Aug Donderdag 9:00 RTT V1 3 NP
31-Aug Vrydag 9:00 Wisk/Wisk Glt V1 3 P
           
03-Sep Maandag 9:00 LO (CAT) 2 P
04-Sep Dinsdag 9:00 English FAL V2 2 P
14:00 RTT V2 3 NP
05-Sep Woensdag 9:00 Besigheidstudie 3 P
06-Sep Donderdag 9:00 IT V2 3 NP
07-Sep Vrydag 9:00 Wisk/Wisk Glt V2 3 P
           
10-Sep Maandag 9:00 Kuns    
11-Sep Dinsdag        
12-Sep Woensdag 9:00  EKO V2 2 P
13-Sep Donderdag 9:00 Afrikaans HL V1 2 NP
14-Sep Vrydag 9:00 FW V1 3 P
           
17-Sep Maandag 9:00 FW V2 3 P
18-Sep Dinsdag        
    14:00 Gasvryheidstudie 3 NP
19-Sep Woensdag        
20-Sep Donderdag 9:00  GEO V1/ Elektr 3 P/NP
14:00  GEO V2 P
21-Sep Vrydag 9:00 LW V1 NP
           
24-Sep Maandag Heritage Day  
25-Sep Dinsdag        
26-Sep Woensdag 9:00 LW V2 P
27-Sep Donderdag 9:00 Toerisme 3 P
28-Sep Vrydag        

 

 


 

  

   

 

 

 

 

 
 

 

If you don't want to receive our news anymore, unsubscribe